top of page

PROJEKTY ŠD

Barvy kolem nás

Dne 23.9.2020 proběhl ve školní družině projektový den,  jehož cílem bylo různými činnostmi vybízet děti k přemýšlení, o tom, co se děje kolem nás v daném ročním období a ověřit znalosti dětí o podzimní přírodě.  Projekt byl rozdělen do tří částí.  Mladší děti poznávaly a určovaly  „Základní barvy a jejich odstíny“, přiřazovaly pastelkám různých barev a odstínů  podzimní prvky. Starším dětem byla na interaktivní tabuli prezentována výtvarná díla a obrazy s podzimní tématikou a ony na základě vnímání barev zaznamenávaly všechny barvy, co viděly. Ve skupinách potom měly děti možnost rozvinout své výtvarné schopnosti a na základě kooperativní spolupráce tvořit podzimní listy technikou rozpouštěné barvy. Pestrobarevné listy dětí byly použity na podzimní výzdobu školy. Na školní zahradě děti určovaly barvy na listech,  sbíraly žaludy, stavěly z nich zvířátka, trefovaly se na cíl z různých vzdáleností. Na závěr si zahrály společně hru „Pan čáp ztratil čepičku“.

Cílem tohoto projektu  bylo navázání na získané vědomosti z vyučování, zábavnou formou je rozšiřovat, rozvíjet individuální práci a interaktivní dovednosti dětí, osvojit si přiměřené praktické a pohybové dovedností a vytvořit si povědomí o širším přírodním prostředí. 

M.M.

122685102_358145942089598_78049684983351

Soví rej

 

Dne 7.10. proběhl ve školní družině 2. projektový den s cílem  podpořit kladný vztah dětí k přírodě, pozorovat její změny, chránit a propojit tento cíl s kreativními a tvořivými činnostmi z darů podzimní přírody a pobytem venku.  Ve čtenářské dílně, děti  ve dvojicích předčítaly formou doplňované četby obrázkami příběh z dětského časopisu Šikulka „Kdo zmizel ve větvích“ a měly tak možnost se pochlubit svými čtenářskými dovednostmi a postřehem. Četba byla doplněna hravými říkankami a veselými hádankami. Ve skupinkách pak děti pracovaly  na PC a měly za úkol si vybrat určitý druh sovy a zjistit o ní informace. Všichni se tohoto úkolu zhostili s velkým zápalem a odpovědností. Nechybělo ani zábavné zpestření společnou hrou  „Kam sova schovala šišku“, ve které si procvičily svůj postřeh a orientaci v prostoru. Dílčím cílem této části byla příprava na vyučování, která probíhala nenásilnou a zábavnou formou, hrou vybídnout děti k přemýšlení o věcech kolem nás. Cílem druhé části projektu bylo rozvinout kreativitu, zručnost, dětskou fantazii a kladný vztah k tvoření z přírodnin. Děti tvořily obrázek - koláž sovy z předem vylisovaných listů a ostatních přírodnin nasbíraných na školní zahradě a dokreslovaly ho tuží.  Jejich krásné obrázky byly použity k výzdobě školy.  Poslední část projektu proběhla v přírodě v rámci vycházky VŠIMÁLEK, před kterou jsme si s dětmi v komunitním kroužku osvojili pravidla slušného chování v přírodě.   Děti si měly ve dvojicích všímat charakteristických znaků podzimu v přírodě, počasí, barev, ptáků a drobné zvěře. Během zpáteční cesty jsme společně sbíraly listy, šípky, kaštany a ostatní přírodniny na další družinové tvoření. Po návratu byla práce dětí vyhodnocena a oceněna v celoročním sbíráním smajlíků. Dílčím cílem třetí části projektu bylo rozvinout u dětí konkrétními činnostmi vztah k živé přírodě, vnímat její změny v daném ročním období, porovnat je se změnami v ostatních ročních obdobích, podpořit pobyt dětí na čerstvém vzduchu, podpořit jejich zvídavost a upřímnou dětskou radost z objevování přírodních krás. 

 

M.M.

122600078_366291437919822_22648471677274

Podzimní kuchtění

 

3. projektový den ve školní družině byl zrealizovaný 19.10.2020 jako nápad a návrh samotných dětí.  Cílem  projektu bylo zábavnou, poutavou a netradiční formou rozvinout dětské podzimní tvoření a při práci s přírodninami využít jejich kreativitu, fantazii a estetické vnímání a přiblížit toto ke správnému postoji ve stravovacích návycích dětí. Dětem byla připravena výchovná beseda o zdravém stravování a návycích,  ve které měly ony samy prostor  k vyprávění o svých oblíbených pokrmech a svém dětském kuchtění. Nechyběla zábavná soutěž „O jídle“, ve které děti soutěžily ve skupinách a měly správně odpovědět na předem připravené zábavné otázky.  Bylo zajímavé pozorovat děti, jak se vzájemně doplňují, spolupracují, jak i ty méně projevující se děti v menší skupině začínají komunikovat, a to je pro prostředí školní družiny velmi důležité.  Cílem této části bylo vést děti k samostatnosti, odstraňování ostychu, vytváření kolektivního cítění, rozvíjet komunikativní schopnosti a toleranci. Další část projektu proběhla na školní zahradě, kde se děti s velkým nadšením pustily do podzimního „kuchtění“.  Tvořily a „kuchtily“ z nasbíraných přírodnin své nejoblíbenější pokrmy do předem připravených plastových forem Závěrečná část projektu probíhala formou výtvarné dílny, kde děti své „upečené“ pizzy ve formě zpracovaných a vytisknutých fotografii, vkládaly na papírové talíře, které si vymalovaly podzimními temperovými barvami.  Jejich pizzy na talíři působily velmi lákavě a zdobily nástěnku školní družiny. Cílem této části bylo nejen rozvíjet výtvarné vlohy a práci s barvami, ale i schopnost kompletace dílčích prací v jeden celek. Děti si souhrou činností a aktivit v jejich „Podzimním kuchtění“ uvědomily jednu důležitou věc přiblíženou ke správným stravovacím návykům, a to, že jíst se má „i očima“, a že  kreativní naservírování pokrmu na talíři lahodí našim chuťovým buňkám a vede ke správným stravovacím návykům. Toto modelové přiblížení splnilo kromě cílů  projektu tedy i něco navíc, naučilo děti, jak estetika stolování, přípravy a servírování je důležitý prvek a tedy součást  zdravého životního stylu.

 

M.M.

122835783_647805475838937_24711167594776

Pomáháme zvířátkům přežít zimu

Prosinec je tichým ukončením celého roku v přírodě. Co dělá v tomto čase zvěř a co můžeme udělat my lidé, abychom zvířátkům pomohli překonat pro ně tento krutý čas? Tato myšlenka se stala hlavním motivem projektu ŠD, který proběhl ve dnech 7. a 8. 12. 2020 pod názvem „Pomáháme zvířátkům přežít zimu“.  Projekt byl sestaven ze tří částí. V jeho první části jsme si s dětmi povídali o tom, jak obzvlášť v předvánočním čase, bychom neměli zapomínat na ty, co jsou v zimě na nás lidech závislí – volně žijící zvěř a ptactvo. V této části děti při práci na interaktivní tabuli postupně plnily úkoly spojené s určováním názvů zvířat a ptáků a přiřazovaly jim správnou potravu. Podle obrázkové dokumentace pak  poznávaly různé druhy jesliček a krmelců.  Děti mile překvapily svými vědomostmi a bylo vidět, jak je toto téma zajímá, jak pro leckteré z nich to není nic neznámého, jak jejich cit ke zvířátkům je opravdový. Druhou částí projektu byla „výstavka“ připravených dobrot pro zvířátka. Děti se velice zodpovědně a štědře zhostily úkolu a přinesly různé druhy potravy.  Bylo zajímavé pozorovat individuální přístup každého z nich, na jaká všechna zvířátka pamatovali a jakým způsobem dobroty připravili ke správnému a bezpečnému zavěšení nebo umístění. Společně jsme pak využili tvořivou dílnu k tomu, abychom všichni dobroty navázali do závěsů a připravili zvířátkům „předvánoční hostinu“. V této části si mj. děti rozvinuly zručnost při práci s jehlou a přírodním provázkem. V závěrečné části, která proběhla následující den, jsme se s dětmi vypravili do lesa, abychom obdarovali zvířátka, naplnili krmelce a ozdobili stromečky. Vycházku jsme zakončili na školní zahradě, kde děti do krmítek nasypaly ptačí zob a ozdobily stromky závěsy připravené z různých druhů semínek. Společně jsme si určili skupinky, které se pravidelně o ptáčky budou starat. Cílem tohoto projektu bylo rozvinout znalosti a cit dětí k přírodě neméně i to, vést děti k přemýšlení o věcech kolem nás, o přírodě.

14B2495B-0C7C-4AD5-9573-3ACF87098CD0.jpe

Dopis Ježíškovi

 Kouzelný předvánoční čas nás s dětmi ze školní družiny inspiroval ke vzniku projektu „Dopis Ježíškovi“, který ve školní družině proběhl ve dnech 3. 12. 2020 a 4. 1. 2021, a jehož cílem bylo především nenechat nic náhodě a pokusit se s dětmi udělat něco pro to, aby se jejich přání vyplnila. Kouzlo vánoc nás provázelo celým naším projektem, v jehož první části při poslechu tiché vánoční hudby jsme si s dětmi povídali o lidových vánočních zvycích a tradicích našich předků. Děti potom měly za úkol ve skupinkách z literárních a internetových zdrojů zjistit, jak slaví vánoce lidé v jiných zemích. Bylo zajímavé pozorovat zvídavost dětí při práci. Pro mladší děti to byly zcela nové informace, ti starší si spíše rozvinuli vědomosti nabyté z vyučování a mohli již leccos kamarádům předat. Pro děti odlišné národnosti to byla výzva se projevit a povyprávět ze svých vlastních zkušeností. V druhé části projektu děti volnou technikou  malovaly a psaly svá přání na předem připravené dopisní papíry vyrobené v tvořivé dílničce, společně s obálkami adresovanými do Ježíškovy dílny. Na svých dopisech si dali všichni opravdu záležet. Tato část projektu proběhla samozřejmě za spolupráce rodičů proto, aby se přání dětí mohla naplnit. Od Ježíška potom děti obdržely odpověď – dopis psaný sněžným písmem s pochvalou, poděkováním za jejich krásné dopisy a vzkazem do příštího roku. Třetí závěrečná část projektu proběhla po návratu dětí do školy po vánočních prázdninách opět formou tvořivé dílny, ve které děti do předem připravených bublinových dárků malovaly svá vyplněná přání a dárky od Ježíška, které našly pod stromečkem. Bylo krásné vidět šťastný úsměv dětí a jejich spokojenost z naplněných přání.

M.M.

8CAD5ACB-7DC1-4A25-AA54-8CA2F1C1DBAD.jpe

 „Stezka za sněhulákem“ se stala názvem našeho zimního projektu, který proběhl první únorový den. Den plný zábavných soutěží, hravých úkolů a mrazivé stezky odvahy. Stezka za sněhulákem byla rozdělena do 9 úkolů, které byly rozmístěny na různých místech naší školy a školní zahradě. Za splnění dílčích úkolů děti obdržely vždy jednu část sněhuláka, kterého si nakonec postavily – slepily ve třídě. Při plnění úkolů a zábavných soutěží a her si měly možnost tak upevnit znalosti z prvouky, předvést svoje matematické znalosti, rozšířit slovní zásobu, procvičit svoji zručnost, koordinaci těla a  kombinační schopnosti. Nechyběla ani stezka odvahy, ve které všichni dokázali, že umějí svůj strach z neznámých věcí překonat i relaxační recitační chvilka.  Cílem tohoto projektu bylo podpořit u dětí jejich aktivní odpočinek různými soutěžemi, rozvinout jejich individuální zájmy, upevnit jejich nabyté vědomosti z vyučování a hlavně vyvolat radost při řešení hravých úkolů, jejich dokončování, kolektivní soucítění – to vše jako první krůček k jejich úspěchu.  A ten se dostavil - veselé a hlasité povzbuzování, tleskání a projev radosti,  rozzářené dětské oči a  úsměv na tváři.

31ACDD4A-D772-4D20-8824-487D1F751BC2.jpe
C5104872-2762-4A61-AEC5-26B03E7AEADA.jpe

Svátek maminek – název dalšího tentokrát týdenního projektu naší školní družiny, kterým jsme si chtěli všichni připomenout a různými aktivitami vyjádřit lásku k našim maminkám, vděčnost za vše, co pro nás dělají. Každý den děti připravovaly a tvořily drobné dárečky, aby svým maminkám udělaly co největší radost. Vyprávěli jsme si o významu svátku matek, jeho vzniku, mezinárodním významu  a jeho dlouholeté tradici. V komunitním kruhu děti s velkým nadšením a láskou představovaly své maminky, ve výtvarné dílně pak malovaly jejich portréty, které zdobily třídu, v tvořivé dílně děti vyráběly zápichy ze zažehlovacích korálků, tvořily kornoutky pro maminky s penízkem pro štěstí a ti starší potom malovali a zdobili dortíky z kartonu. Kromě radosti z práce měly děti možnost pochlubit se svými pracovními dovednosti, které si během školního roku osvojily. Na závěr se k projektu připojili všichni žáci naší školy, a to ve svých třídních skupinách, sázeli  kytičky a tvořily okrasné košíčky. Všichni žáci předvedli své schopnosti při práci s hlínou, svoji kreativitu a estetické cítění.  Hlavním cílem tohoto projektu bylo rozvinout vnímavost dětí, cit a úctu ke svým nejdražším maminkám a  potěšit je  krásnými vlastnoručně vyrobenými dárečky.

Putování s kamínky

Putování s kamínky. Z  původní myšlenky zabavit děti malováním kamínků vznikl nakonec projekt, jehož  cílem bylo nejen osvojit si práci s kamenem, naučit se nové výtvarné techniky, ale hlavně udělat radost dalším dětem a všem, kteří kamínek naleznou. Tato myšlenka přerostla v zábavu na celé naší škole, kamínky nejen putovali po blízkém okolí, děti je roznášely na školních výletech, ale byli i zábavou pro naše mateřinky, které je s velkým nadšením a radostí hledaly a nacházely na školní zahradě. Zbylé kamínky si děti odnesly domů na prázdninové výlety a ty obzvlášť vydařené zdobily prostory naší školy. Závěrečná část projektu zůstane otevřená … Na počítačích budeme v příslušných fb skupinách s dětmi sledovat, kam až naše kamínky doputovaly. J Hlavním cílem tohoto projektu bylo přání dětí samotných – udělat radost dětem i dospělým na různých místech naší země.

 

Smajlíkový den

Název projektového dne, který byl uskutečněn jako završení celoroční práce dětí  ve sběru smajlíků při různých činnostech. Den plný soutěží, zábavných činností  a  her na školní zahradě. Během celého roku měly děti možnost v rámci různých činností v družině sbírat smajlíky - ať už to bylo ve čtenářské dílně, kde měly možnost pochlubit se svými čtenářskými dovednostmi, ve výtvarné a tvořivé dílně, kde se děti učily různým výtvarným a pracovním technikám, v komunitních kroužcích tématicky zaměřených na rozvíjení poznání nebo třeba při různých úkolových hrách na PC.  Dětem se také moc líbily vycházky „Všimálek“ spojené s pozorováním přírody v různých obdobích, a také nejrůznější zábavné didaktické  a dramatické hry,  kde kromě nasbíraných smajlíků si mohly procvičit a upevnit své vědomosti. Při pohybových hrách a soutěžích děti sbíraly smajlíky za svoji zdatnost, postřeh a rychlost.  Nechybělo ani hodnocení slušného, ohleduplného a kamarádského chování.

A jak to dopadlo:

1.místo zaslouženě obdržela Martinka Kuželová,

na 2. místě se umístila Maruška Gajdošová .

a 3. místo obsadily společně Anička Plocková a Zita Zamrzlová.

Byli  též oceněni „skokani“ družiny a všichni, u kterých byl zřetelný velký pokrok v různých činnostech nebo chování. Pro děti byly za jejich celoroční snahu a práci připraveny diplomy, medaile a drobné dárečky. Všem gratulujeme. Odpolední část projektu proběhla na školní zahradě, kde byly pro děti připraveny různé zábavné hry a soutěže. Nechyběla ani oblíbená „hledačka“, do které jsme zapojili kamarády z mateřské školky a ti hledali schované smajlíkové kamínky, které pro ně děti ze školní družiny namalovaly.  Hlavní cíl tohoto projektu byl jednoznačný  –  ocenit celoroční snahu a práci dětí ve školní družině a společně si užít prima odpoledne. 

Děkuji rodičům za celoroční pomoc a podporu v tvořivé činnosti a všem dětem přeji krásně prožité prázdniny plné bezva zážitků.

bottom of page